fbpx

MyAI

What is MyAI?

¿Qué es MyAI?

Vad är MyAI?

什么是MyAI?

ما هو MyAI؟

MyAi is an innovative Edutech initiative dedicated to creating and implementing intelligent solutions that improve educational options and overcome obstacles on a global level. We recognize that there is nothing more important in human society than access to quality education. The quality of education in communities and individuals has social and economic impacts at both local and global levels. Therefore, it is imperative for us to find solutions that not only facilitate education through institutions but also promote awareness of the importance of self-education and lifelong learning for every individual.

Our goal is to transform the way we learn by providing innovative tools and fostering a holistic approach to education that empowers individuals in their personal and professional development. With the help of advanced technologies such as artificial intelligence, we aim to create inclusive, accessible, and personalized learning tools and experiences for students of all ages, anywhere in the world. Join us on the journey towards a transformative future in education!

MyAi es una innovadora iniciativa Edutech dedicada a crear e implementar soluciones inteligentes que mejoren las opciones educativas y superen los obstáculos a nivel global. Reconocemos que no hay nada más importante en la sociedad humana que el acceso a una educación de calidad. La calidad de la educación en comunidades e individuos tiene impactos sociales y económicos a nivel local y global. Por lo tanto, es imperativo para nosotros encontrar soluciones que no solo faciliten la educación a través de instituciones, sino que también promuevan la conciencia sobre la importancia de la autoeducación y la formación continua a lo largo de la vida de cada individuo. Nuestro objetivo es transformar la forma en que se aprende, brindando herramientas innovadoras y fomentando un enfoque holístico de la educación para empoderar a las personas en su desarrollo personal y profesional. Con la ayuda de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, buscamos crear herramientas y experiencia productivas y educativa inclusiva, accesible y personalizada para estudiantes de todas las edades y en cualquier lugar del mundo. ¡Únete a nosotros en el viaje hacia un futuro educativo transformador!

MyAi är ett innovativt Edutech-initiativ dedikerat till att skapa och implementera smarta lösningar som förbättrar utbildningsalternativ och övervinner barriärer globalt. Vi inser att det inte finns något viktigare i det mänskliga samhället än tillgång till kvalitetsutbildning. Kvaliteten på utbildning i samhällen och individer har sociala och ekonomiska effekter lokalt och globalt. Därför är det absolut nödvändigt för oss att hitta lösningar som inte bara underlättar utbildning genom institutioner, utan också främjar medvetenheten om vikten av självutbildning och kontinuerlig träning under varje individs liv. Vårt mål är att förändra ditt sätt att lära dig genom att tillhandahålla innovativa verktyg och främja ett holistiskt förhållningssätt till utbildning för att stärka människor i deras personliga och professionella utveckling. Med hjälp av avancerad teknik som artificiell intelligens försöker vi skapa inkluderande, tillgängliga och personliga pedagogiska och produktiva verktyg och upplevelser för elever i alla åldrar, var som helst i världen. Följ med oss ​​på resan mot en omvälvande pedagogisk framtid!

MyAi 是一项创新的教育科技计划,致力于创建和实施智能解决方案,以改善教育选择并克服全球障碍。 我们认识到,在人类社会中,没有什么比获得优质教育更重要的了。 社区和个人的教育质量对当地和全球的社会和经济产生影响。 因此,我们必须找到解决方案,不仅通过机构促进教育,而且提高每个人对自我教育和持续培训重要性的认识。 我们的目标是通过提供创新工具和培育整体教育方法来改变您的学习方式,从而增强人们的个人和职业发展能力。 在人工智能等先进技术的帮助下,我们寻求为世界各地所有年龄段的学习者创造包容性、可访问性和个性化的教育和生产工具和体验。 与我们一起踏上变革教育未来的旅程!

MyAi هي مبادرة Edutech مبتكرة مكرسة لإنشاء وتنفيذ حلول ذكية تعمل على تحسين الخيارات التعليمية والتغلب على الحواجز على مستوى العالم. نحن ندرك أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية في المجتمع البشري من الحصول على تعليم جيد. جودة التعليم في المجتمعات والأفراد لها آثار اجتماعية واقتصادية محلية وعالمية. لذلك ، من الضروري بالنسبة لنا إيجاد حلول لا تسهل التعليم من خلال المؤسسات فحسب ، بل تعزز أيضًا الوعي بأهمية التعليم الذاتي والتدريب المستمر طوال حياة كل فرد. هدفنا هو تغيير الطريقة التي تتعلم بها من خلال توفير أدوات مبتكرة وتعزيز نهج شامل للتعليم لتمكين الناس في تطورهم الشخصي والمهني. بمساعدة التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ، نسعى إلى إنشاء أدوات وخبرات تعليمية وإنتاجية شاملة ويمكن الوصول إليها وشخصية للمتعلمين من جميع الأعمار في أي مكان في العالم. انضم إلينا في رحلة إلى مستقبل تعليمي تحويلي!

Sabiti Asea

CEO, Senior Developer, Product Designer

Sabiti Asea is an outstanding professional in the field of creative technology. As a prompt engineer, NFT artist, and entrepreneur, he stands out for his exceptional ability to generate creative and unique ideas. His specialty focuses on creating and selling prompts, as well as teaching mastery of this technique. Additionally, as an NFT artist, he has the capacity to create exclusive digital artworks and market them in the industry.

In addition to his skills in the creative realm, Sabiti Asea is a specialist in JavaScript and a proficient creator of applications with applied artificial intelligence. His deep knowledge of JavaScript allows him to develop innovative and functional applications, while his experience in artificial intelligence enables him to incorporate advanced features into his projects.

But it doesn’t stop there—Sabiti Asea also possesses exceptional entrepreneurial talent. Through his ability to capitalize on his skills and knowledge, he has managed to build his own business. He offers prompt sales services, teaches prompt mastery, and sells art on demand, demonstrating his ability to monetize his creativity and expertise.

Sabiti Asea es un profesional destacado en el campo de la tecnología creativa. Como prompt engineer, NFT artist y emprendedor, se distingue por su habilidad excepcional para generar ideas creativas y únicas. Su especialidad se centra en la creación y venta de prompts, así como en la enseñanza de la maestría de esta técnica. Además, como artista NFT, tiene la capacidad de crear obras de arte digital exclusivas y comercializarlas en el mercado. Además de sus habilidades en el ámbito creativo, Sabiti Asea es un especialista en JavaScript y un hábil creador de aplicaciones con inteligencia artificial aplicada a sus funciones. Su profundo conocimiento de JavaScript le permite desarrollar aplicaciones innovadoras y funcionales, mientras que su experiencia en inteligencia artificial le permite incorporar características avanzadas en sus proyectos. Pero no se detiene ahí, Sabiti Asea también posee un talento emprendedor excepcional. Gracias a su capacidad para capitalizar sus habilidades y conocimientos, ha logrado construir su propio negocio. Ofrece servicios de venta de prompts, enseñanza de la maestría de prompts y venta de arte bajo demanda, demostrando su capacidad para monetizar su creatividad y experiencia.

Sabiti Asea är ett enastående proffs inom området kreativ teknik. Som en snabb ingenjör, NFT-artist och entreprenör utmärker han sig för sin exceptionella förmåga att generera kreativa och unika idéer. Hans specialitet fokuserar på att skapa och sälja uppmaningar, samt lära ut behärskning av denna teknik. Dessutom, som NFT-artist, har han förmågan att skapa exklusiva digitala konstverk och marknadsföra dem i branschen.

Utöver sina färdigheter inom det kreativa området är Sabiti Asea en specialist på JavaScript och en skicklig skapare av applikationer med tillämpad artificiell intelligens. Hans djupa kunskap om JavaScript gör att han kan utveckla innovativa och funktionella applikationer, samtidigt som hans erfarenhet av artificiell intelligens gör det möjligt för honom att införliva avancerade funktioner i sina projekt.

Men det stannar inte där – Sabiti Asea har också exceptionell entreprenöriell talang. Genom sin förmåga att dra nytta av sina färdigheter och kunskaper har han lyckats bygga upp sin egen verksamhet. Han erbjuder snabba försäljningstjänster, lär ut snabb behärskning och säljer konst på begäran, vilket visar sin förmåga att tjäna pengar på sin kreativitet och expertis.

Sabiti Asea 是创意技术领域的杰出专业人士。 作为一名快速工程师、NFT 艺术家和企业家,他因其产生创造性和独特想法的卓越能力而脱颖而出。 他的专长是创建和销售提示,以及教授如何掌握这项技术。 此外,作为一名 NFT 艺术家,他有能力创作独特的数字艺术品并在行业中进行营销。

除了在创意领域的技能外,Sabiti Asea 也是 JavaScript 专家和应用人工智能应用程序的熟练创建者。 他对 JavaScript 的深入了解使他能够开发创新和功能性的应用程序,而他在人工智能方面的经验使他能够将高级功能融入到他的项目中。

但这还不止于此——Sabiti Asea 还拥有杰出的创业才能。 通过利用自己的技能和知识,他成功地建立了自己的企业。 他提供及时的销售服务,教授及时的掌握知识,并按需销售艺术品,展示了他将自己的创造力和专业知识货币化的能力。

Sabiti Asea هو محترف متميز في مجال التكنولوجيا الإبداعية. كمهندس سريع وفنان NFT ورائد أعمال ، يبرز لقدرته الاستثنائية على توليد أفكار إبداعية وفريدة من نوعها. يركز تخصصه على إنشاء المحفزات وبيعها ، بالإضافة إلى إتقان تدريس هذه التقنية. بالإضافة إلى ذلك ، بصفته فنانًا في NFT ، لديه القدرة على إنشاء أعمال فنية رقمية حصرية وتسويقها في الصناعة.

بالإضافة إلى مهاراته في المجال الإبداعي ، فإن Sabiti Asea متخصص في JavaScript ومبتكر ماهر للتطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التطبيقي. تسمح معرفته العميقة بجافا سكريبت بتطوير تطبيقات مبتكرة وعملية ، بينما تمكنه خبرته في الذكاء الاصطناعي من دمج ميزات متقدمة في مشاريعه.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد – تمتلك Sabiti Asea أيضًا موهبة استثنائية في ريادة الأعمال. من خلال قدرته على الاستفادة من مهاراته ومعرفته ، تمكن من بناء مشروعه التجاري الخاص. يقدم خدمات مبيعات فورية ، ويعلم إتقانًا سريعًا ، ويبيع الفن عند الطلب ، مما يدل على قدرته على تحقيق الدخل من إبداعاته وخبراته.

Juan Álvarez

Creative Director

Juan Álvarez is a talented professional with extensive experience in the audiovisual field. His mastery of creative writing allows him to develop captivating stories in different formats, while his experience as a producer and director ensures high-quality work is delivered. As a creative services leader, he demonstrates exceptional competency in team management and generating original ideas. In addition, his recognition as an award-winning documentarian and his skill in visual effects enrich his audiovisual productions. As a professor of creativity and narrative, Juan inspires and transmits knowledge to those who wish to develop his creative potential. Juan also incorporates in the design and structuring of ideas for solutions using artificial intelligence in the field of Edutech, applying this innovative technology to improve and enrich educational options. His ability to combine his experience in the audiovisual field with artificial intelligence tools and techniques makes him a versatile and highly competent professional in creating cutting-edge educational solutions.

Juan Álvarez es un talentoso profesional con una amplia experiencia en el ámbito audiovisual. Su dominio en la escritura creativa le permite desarrollar historias cautivadoras en diferentes formatos, mientras que su experiencia como productor y director garantiza la realización de obras de alta calidad. Como líder de servicios creativos, demuestra una competencia excepcional en la gestión de equipos y en la generación de ideas originales. Además, su reconocimiento como documentalista galardonado y su habilidad en efectos visuales enriquecen sus producciones audiovisuales. Como profesor de creatividad y narrativa, Juan inspira y transmite conocimientos a aquellos que desean desarrollar su potencial creativo. Juan también incorpora en el diseño y estructuración de ideas para soluciones utilizando inteligencia artificial en el campo de Edutech, aplicando esta tecnología innovadora para mejorar y enriquecer las opciones educativas. Su capacidad para combinar su experiencia en el ámbito audiovisual con las herramientas y técnicas de inteligencia artificial lo convierte en un profesional versátil y altamente competente en la creación de soluciones educativas de vanguardia.

Juan Álvarez är en begåvad professionell med lång erfarenhet inom det audiovisuella området. Hans behärskning av kreativt skrivande gör att han kan utveckla fängslande berättelser i olika format, samtidigt som hans erfarenhet som producent och regissör säkerställer att högkvalitativt arbete produceras. Som en kreativ tjänsteledare visar han exceptionell kompetens i teamledning och generering av originella idéer. Dessutom berikar hans erkännande som en prisbelönt dokumentär och hans skicklighet i visuella effekter hans audiovisuella produktioner. Som professor i kreativitet och narrativ inspirerar och förmedlar Juan kunskap till dem som vill utveckla sin kreativa potential. Juan inkorporerar också i design och strukturering av idéer för lösningar som använder artificiell intelligens inom området Edutech, och tillämpar denna innovativa teknik för att förbättra och berika utbildningsalternativ. Hans förmåga att kombinera sin erfarenhet inom det audiovisuella området med artificiell intelligens verktyg och tekniker gör honom till en mångsidig och mycket kompetent yrkesman i att skapa banbrytande utbildningslösningar.

胡安·阿尔瓦雷斯是一位才华横溢的专业人士,在视听领域拥有丰富的经验。 他对创意写作的掌握使他能够以不同的形式创作引人入胜的故事,而他作为制片人和导演的经验确保了高质量的作品的制作。 作为创意服务领导者,他在团队管理和产生原创想法方面表现出卓越的能力。 此外,他作为屡获殊荣的纪录片导演的认可和他在视觉效果方面的技巧丰富了他的视听作品。 作为创造力和叙事学教授,胡安激发并传播知识给那些想要发展创造力潜力的人。 Juan 还将教育技术领域人工智能解决方案的设计和构建理念融入其中,应用这种创新技术来改善和丰富教育选择。 他能够将视听领域的经验与人工智能工具和技术相结合,使他成为创造尖端教育解决方案的多才多艺且高素质的专业人士。

يعتبر خوان ألفاريز محترفًا موهوبًا يتمتع بخبرة واسعة في المجال السمعي البصري. إن إتقانه للكتابة الإبداعية يسمح له بتطوير قصص جذابة بأشكال مختلفة ، بينما تضمن تجربته كمنتج ومخرج إنتاج أعمال عالية الجودة. كقائد خدمات إبداعية ، يظهر كفاءة استثنائية في إدارة الفريق وتوليد الأفكار الأصلية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اعترافه بكونه وثائقيًا حائزًا على جوائز ومهاراته في المؤثرات المرئية تثري إنتاجاته السمعية والبصرية. بصفته أستاذًا للإبداع والسرد ، يُلهم جوان وينقل المعرفة لأولئك الذين يرغبون في تطوير إمكاناتهم الإبداعية. يدمج جوان أيضًا في تصميم وهيكلة الأفكار للحلول باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال Edutech ، وتطبيق هذه التكنولوجيا المبتكرة لتحسين وإثراء الخيارات التعليمية. إن قدرته على الجمع بين خبرته في المجال السمعي البصري وأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تجعله محترفًا متعدد الاستخدامات وكفؤًا للغاية في إنشاء حلول تعليمية متطورة.

Chrome Extension

Install MyAi today and discover a new world of possibilities in Chrome.

clic

Copyright © 2023

Vincent Asea